WWW.SPEDISJONSARBEIDER.NO

Forside- Dokumenter- Støtteuttalelser- Pressedekning- Tegneserie- English

Støtteuttalelser


Fagforeninger

Norsk Havnearbeiderforening ber om å bli tatt ut i sympatistreik

Norsk Havnearbeiderforening avd. 100 ber om at det sendes varsel om sympatistreik for alle havnearbeiderne innenfor Sør-Nord Norge tariffen, Rammeavtalen og Havnetariffen.

Dette begrunnes med at våre medlemmer i solidaritet med våre kammerater i Spedisjon og Schenker ikke vil være med på at der er en mulighet til at noe av godset som normalt går på vei, nå skal ha mulighet til å gå med båt.
Vi støtter fullt opp om streiken som pågår og håper vårt bidrag kan være med på å gi et resultat som fullt ut innfrir kravene til våre kammetater innenfor Spedisjon og Schenker.

Med vennlig hilsen

Terje R. Samuelsen

Norsk Havnearbeiderforening avd. 100
Boks 327, 4663 Kristiansand
Tlf: +47 93041215
Fax: +47 38070933
www.havnearbeider.no
---

Landsorganisasjonen i Norge støtter Transportarbeiderstreiken

Full støtte til de streikende.

Vi gir full støtte til de streikende transportarbeiderne og Transportarbeiderforbundets rettferdige krav for å motvirke sosial dumping i denne bransjen, sier LO-leder Roar Flåthen i en støtteerklæring til transportarbeiderstreiken.
Dere har LO i ryggen.
---

EL & IT Forbundet gir sin fulle støtte til de streikende transportarbeiderne

Kravet om en forpliktende avtaletekst om innleie av arbeidskraft er et viktig krav for å forhindre sosial dumping.

Arbeidsgiverne avviste terminalarbeidernes krav om en forpliktende avtaletekst om innleie av arbeidskraft. De avviste også å ta inn en klar omfangsbestemmelse i tariffavtalen.

Transportarbeiderne fører en kamp for trygge og faste arbeidsplasser. Det må bli slutt på at bedriftene bryter arbeidsmiljøloven med bruk av midlertidig ansatte. Innleie av ansatte fra bemanningsforetakene, til en lavere lønn, er også å betrakte som sosial dumping. Transportarbeiderne fører nå en kamp som gjelder flere bransjen enn dem selv.

EL & IT Forbundet gir full støtte til de streikende på spedisjonsbedriftene.

Med vennlig hilsen

Hans Olav Felix
Forbundsleder
---

Nordisk Transportarbeiderføderasjon støtter transportarbeiderstreiken

Streikestøtte fra Norden Nordisk Transportarbeiderføderasjon har kongress i Bergen, og har vedtatt støtte til de streikende spedisjonsarbeiderne. Organisert og planlagt sosial dumping må stanses med alle midler, heter det blant annet i uttalelsen.

Her er hele støtteuttalelsen:

Nordisk Transportarbeiderføderasjon har iakttatt utviklingen av lønns- og arbeidsforholdene i spedisjons- og lagerbedrifter i lengre tid, og ser med bekymring på utvikling i bransjen.

Stadig flere bedrifter reduserer antall faste ansatte for så å ta inn vikarer, midlertidig ansatte og leie inn arbeidstakere gjennom bemanningsbyråer. Dette har etter hvert fått ett omfang langt utover det som det er behov for.

Arbeidstakere som benyttes på denne måten tilbys lønns- og arbeidsvilkår som er til dels mye dårligere enn det som er avtalt i gjeldende tariffavtaler.

Dette er organisert og planlagt sosial dumping og må stanses med alle midler.

Nordisk Transportarbeiderføderasjon gir sin fulle støtte til de streikende arbeidere i Norge og oppfordrer arbeidsgiverne til snarest å ta til fornuft og innfri kravet om at alle skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår uavhengig av om de er vikarer, midlertidig ansatte eller innleide arbeidstakere.

Nordisk Transportarbeiderføderasjon støtter også de streikendes krav om at speditørarbeidernes arbeidsområde og fag ikke uthules og forvitres ved at arbeidet overtas av sjåførene i transportbedriftene.

Nordisk Transportarbeiderføderasjon sin Kongress i Bergen har til behandling arbeidet mot sosial dumping, og ser på situasjonen i Norge med stor bekymring.

Føderasjonen gir med dette all støtte til de streikende i arbeidet med å vinne fram med sine krav ovenfor arbeidsgiverne.

---

Støtte fra NTL Sentralforvaltningen

Vi gir full støtte til de streikende transportarbeiderne og Transportarbeiderforbundets rettferdige krav for å motvirke sosial dumping i denne bransjen. Vi støtter de streikende i kampen mot at arbeidsgiverne undergraver tariffavtalene ved bruk av midlertidige ansatte og innleid arbeidskraft i transportsektoren.

Vennlig hilsen
Bjørn halvorsen
leder NTL Sentralforvaltningen
www.ntl.no/sf
Tlf 22 20 82 45
---

Tide-ansatte støtter streiken

NTF klubben i Tide vil med dette uttrykke solidaritet og støtte til streikende spedisjonsarbeiderne.
Vi er stolte av å kunne støtte en så viktig kamp som NTF medlemmene i spedisjonsbransjen nå kjemper.
Kampen for en trygg og sikker arbeidsplass, med forutsigbare betingelser er uhyre viktig. Formålsparagrafen i Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgivenre legger til rette for trygge ansettelsesforhold og likebehandling. Det skulle være unødvendig og er helt forkastelig å måtte streike for å tvinge arbeidsgiverner til å følge norsk lov.

Stå på! Vær stolt, men tålmodig. Denne kampen skal vinnes. Dere har full støtte fra oss.

Solidarisk hilsen fra
Klubbstyret
NTF klubben i Tide Buss
---

Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbundet i Norge (NNN)

Full støtte til de streikende.

- Renholdsarbeiderne i Arbeidsmandsforbundet streiker for en rettferdig lavlønnsprofil og styrking av garantibestemmelsene. Spedisjonsarbeiderne i transportsektoren streiker mot sosial dumping, mot ulovlig bruk av midlertidig ansatte og for en anstendig lønn for alle, heter det i en melding fra NNN.

- Dette er rettferdige krav som NNN støtter fullt ut. De streikende fører en kamp for et anstendig arbeidsliv. Seier i de pågående streikene vil ha stor betydning for hele fagbevegelsen og bør få støtte fra hele LO, mener forbundsleder Jan-Egil Pedersen.

Artikkel i på www.frifagbevegelse.no ---

Statsbanenes Verkstedarbeiderforening i Oslo

Styret i Statsbanenes Verkstedarbeiderforening Oslo vil uttrykke vår fulle støtte til deres rettferdige kamp for å få tariffestet de høyst rimelige kravene dere stiller.
Dere fører en kamp på vegne av alle fagorganiserte i landet.
Deres kamp er vår kamp.

Med vennlig hilsen

Glenn Rygh
Leder, Statsbanenes Verkstedarbeiderforening Oslo
---

Hordaland Hotell- og restaurantarbeiderforening

Hordaland Hotell- og restaurantarbeiderforening gir sin fulle støtte til de streikende transportarbeidernes krav.

Med hilsen Djevat Hisenaj
Fellesforbundet avd 266
Hordaland Hotell og restaurantarbeiderforening
---

Norsk Sykepleierforbund, Oslo

Vil med dette uttrykke vår støtte til streiken i Norsk Transportarbeiderforbund.
Vi støtter deres krav om at norsk lov og våre tariffavtaler følges på våre arbeidsplasser.
Stå på videre.

For Norsk Sykepleierforbund, Oslo

Med vennlig hilsen
Eli Gunhild By
Fylkesleder
------------------------------------------------------------------------------
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Avd. Oslo
www.sykepleierforbundet.no
---

Norsk Tjenestemannslag

Forbundsstyret i Norsk Tjenestemannlag støtter de streikende i Norsk Transportarbeiderforbund. NTL mener det er viktig at sosial dumping motarbeides i alle deler av arbeidslivet. Vi støtter derfor de streikende i kampen mot at arbeidsgiverne undergraver tariffavtalene ved bruk av midlertidig ansatte og innleid arbeidskraft også i transportsektoren.


Partiorganisasjoner

Oslo SV støtter de streikende

Oslo SV gir sin fulle støtte til de streikende transportarbeiderne på transportterminalene. Innleid og midlertidig arbeidskraft i det omfang som vi ser i transportbransjen, er helt uakseptabelt, og fører til sosial dumping. Alle har krav på faste og trygge stillinger. Vi støtter også kravet om at tariffavtalen får en omfangsbestemmelse som gir trygge arbeidsforhold.

Stå på videre!
Vennlig hilsen
for Oslo SV

Per Østvold

www.oslosv.no
---

Rød Ungdom har uttropt Norsk Transportarbeiderforbund som ukas helt (21.5.2010)

Norsk Transportarbeiderforbund har gått til streik. Rød Ungdom støtter streiken og kårer de herved til Ukas helt!
I årets lønnoppgjør har Transportarbeiderforbundet krevd en avklaring av hvilket arbeid som kan utføres av innleide sjåfører og hva som skal utføres av bedriftenes egne ansatte. De har også krevd at innleid arbeidskraft, vikarer og midlertidige ansatte bare kan brukes innenfor Arbeidsmiljølovens regler, og at disse skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som faste ansatte. Arbeidsgiverne hevdet dette ville føre til økte kostnader og mulig konkurransevridning og avviste kravet. Derfor har Norsk Transportarbeiderforbund nå gått til streik.
Tranportarbeidernes krav er to krav som kan være viktige for å unngå det som kalles sosial dumping. Sosial dumping betyr at tilgang på billigere og mer fleksibel arbeidskraft, ofte fra land som ikke har de samme lovreguleringene som vi har på dette i Norge, fører til svekking av faste ansattes vilkår. Altså at man får en slags nedadgående spiral som presser ned lønn og rettigheter.

Rød Ungdom mener at kampen mot sosial dumping er en viktig kamp for et godt arbeidsliv og mot en splittelse mellom arbeidere som i enkelttilfeller blir tvunget til å underby hverandre på lønn og vilkår, når arbeiderne i det store og det hele har felles interesser.
Vi kårer derfor Norsk Transportarbeiderforbund til Ukas helt!

www.sosialisme.no
---

Partiet Rødt støtter streiken

Streiken mot sosial dumping angår oss alle

Norsk Transportarbeiderforbund har tatt ut 868 medlemmer i streik etter brudd i forhandlingene med arbeidsgiverforeningen. Forbundet krever blant annet at vikarer skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte, og at tillitsvalgte skal ha innsynsrett i arbeidsforholdene til vikarer. Turid Thomassen fra Rødt mener det er på høy tid at transportbransjen hører på kravene fra forbundet.

– Vi kan ikke ha en situasjon der man spekulerer i bruk av vikarer til å gjøre ordinære arbeidsoppgaver framfor faste ansettelser, fordi vikarene er billigere i drift. Dette er sosial dumping, og en så klar utnytting av arbeidere kan vi ikke godta, sier Thomassen.

Hun understreker at de streikende får full støtte fra Rødt, og at partiet stiller seg til disposisjon som streikevakter dersom det trengs.

– Transportarbeiderne streiker for viktige prinsipper som alle arbeidere er tjent med. Derfor bør alle støtte opp om transportstreiken, og stå på de streikendes side i dette oppgjøret, avslutter Thomassen.

For ytterligere kommentarer, kontakt Turid Thomassen på tlf 90 51 03 62.

www.roedt.no

Webredaktør Petter
petterht(at-sign)online.no